farní sbor v praze modřanech

 

historie dnes

 

Sbor od 1.1.2020 není obsazen /br. farář Zvonimír Šorm je pověřen službou řcelocírkevního faráře pro duchovenskou službu

sbor administruje br. farář Maroš Klačko, kazatel sboru ČCE Praha Smíchov

/ 732 221 933 /  maros.klacko@evangnet.cz

 

od října 2019 je kurátorkou Hana Šormová, která byla zvolena za br. Tomáše Mikoláška, který v září 2019 odstoupil.

  

  

p o r t r é t 

 

 

Vírou ke svobodě

ČT Cesty víry 1.4.2018

Svědectví o víře nám obzvlášť milé. I z obrazovky můžeme mít radost. Važme si svého bratra faráře.

 

 

Modřanský sbor v 1. pětině 21. století  

text bratra faráře pro  (3.) celocírkevní publikaci  Církev v proměnách času

 

 Do nového tisíciletí vstoupil modřanský sbor s myšlenkou svůj sborový dům zvětšit, více otevřít a také  mu dát  i jednoznačnější  bohoslužebný charakter tak, aby i modlitebna svou architerturou vyzařovala radostné evangelium. Tuto myšlenku se pak sboru podařilo za pomoci architekta Davida Vávry a stavebníka Jaromíra Křivohlavého uskutečnit  v letech 2003 – 2006. Přestavba to byla vskutku rozsáhlá, stála přes 8 miliónů korun, konala se za plného provozu sboru – jen na půl roku jsme byli nuceni bohoslužby přesunout do místního biografu -  a byla provázena i velikou finační obětavostí členů sboru.

Co se týče setkávání ve sboru, vedle  nedělních  bohoslužeb a „nedělky“, se  pravidelně konají i biblické hodiny, a to jak pro dospělé, tak pro děti, scházejí se konfirmandi i mládež. To se mění v roce 2006, kdy už se ani děti, ani mládež v týdnu shromáždit nedaří. Vzniká však zcela nové setkávání střední generace.

Také další aktivity sboru ( čtení pašijí a jedení beránka, výlety, brigády, zahradní párty, zájezd s vánočním divadlem děti do Krabčic, zpěv příležitostného pěveckého sboru nejprve pod vedením J.Halamy a posléze E.Baťové, příležitostně Noc kostelů atp.) stále probíhají.

Sbor ovšem navazuje kontakty i nanevek a všímá si ještě více i potřebných za hranicemi sboru. Od roku 2011 se daří alespoň jednou za rok uskutečnit společné ekumenické bohoslužby. Skrze bratra faráře se sbor účastní i na různých akcích a práci Radnice. Také příprav a svateb lidí z mimocírkevního prostředí stále přibývá. V roce 2009 adoptujeme na dálku první dítě, v roce 2016 pak druhé. Stáváme se odběrateli Fair Tradu a 2011 získáváme v této věci i ocenění. Finančně podporujeme různé charitativní projekty i jednotlivce, kteří se ocitli v nouzi.

V roce 2010 sbor kupuje do modlitebny nové elektrofonické varhany a v roce 2012 rekonskruuje i domeček, kde se schází děti o „nedělce“, včetně interiéru dle návrhu Z.Farkové.

K Husovu vyročí v roce 2015 připravuje  F.Doležal i pro užití povšechného sboru soubor upravených Husových kázání.

V tomto období se  však sbor nevyhne ani tématu odluky církve od státu a přechodu církve na samofinancování. Přijímá jej však  s nadějí i se zdravým sebevědomím.

Co se týče představitelů sboru, kurátorem sboru je až do roku 2012 Petr Kraus, který se v roce 2003 stal i ordinovaným presbyterem a kurátorem seniorátním. Od roku 2012  nastupuje do funkce kurátora Tomáš Mikolášek. Farářem sboru je po celé období Zvonimír Šorm.

                                                                                                                                                                                                                                                                               Zvonimír Šorm

 

 


 

 předcházející 2 publikace téhož názvu a zaměření:   

 

 

 

Církev v proměnách času 1969-1999

Miroslav Brož, ed.

  • ISBN: 80-7017-697-0
  • Výtvarník: Pravoslav Nesrovnal
  • Stran: 416
  • Rok vydání: 2002
  • Výrobce:Nakladatelství Kalich, 390,-Kč

Tento sborník o životě Českobratrské církve evangelické časově navazuje na první knihu téhož názvu, která zahrnovala léta 1918 až 1968. V úvodní části přináší zásadní statě o jednotlivých tématech života a práce církve; druhý oddíl je věnován informacím o dění v konkrétních sborech, třetí přináší seznam kazatelů a církevních pracovníků činných v církvi v tomto období. 

 

Naše skce v této publikaci: 

 

PRAHA 4- MODŘANY

143 00 Praha 4 – Modřany , Písková 6, o Praha

Seniorát Pražský

Rok založení: 1956 (od 1942 KST, od 1946 FIL sboru Praha – Nusle)

Původně pod jménem sboru MODŘANY

Počet členů: 1918 - 0, 1930 - 0, 1965 - 614,  1998 - 250

Počet obcí: 19

Kaz.stanice: dříve Jílové u Prahy, Zbraslav (obě do 1995)

 

Samostatným farním sborem se Modřany stávají až 1.5.1956. (Do té doby oblast patřila ke sboru v Nuslích). Po kratších působeních již samostatných vikářů Vladimíra Harycha a posléze Jaroslava Choděry nastupuje na sbor roku 1954 farář Vladimír Taich, který zde působí až do roku 1975. Tehdy již sbor vlastní sborový dům v Pískové ulici, kde se schází k nedělním bohoslužbám, avšak farní byt je až do roku 1980 obsazen cizím nájemníkem. I když se jedná o sbor spíše menší, má přes to ještě dvě kazatelské stanice v Jílovém u Prahy a na Zbraslavi. Kurátory v této době byli Emilie Paurová (1955-58), Petr Šulc (1958-71) a Bedřich Hošek (1972-75).

Mezi léty 1975-83 prožívá sbor nelehkou dobu. Čtyři roky zde pracuje vikářka Judit Sládková, ale před tím i potom sbor stálého kazatele nemá. V době, kdy se v Modřanech schází někdy už jen pět členů, se práce ujímá nový kurátor Lubomír Kozderka. Podaří se vyklidit farní byt a upravit jej pro faráře. Příchod nového vikáře Pavla Klineckého v roce 1983, který již bydlí s rodinou na faře, a zároveň i to, že od sedmdesátých let začínají růst v Modřanech velká sídliště, se podílejí na tom, že sbor začíná znovu růst a jeho život dostává i pravidelnější a stabilnější podobu. Roste účast na sborovém životě, vznikají skupiny dětí a mládeže, začíná se pravidelně hrát dětské vánoční divadlo.

V roce 1988 se stává novým kurátorem Ing. Zbyněk Šorm. Zatímco účast na bohoslužbách v sídle sboru se neustále rozrůstá, až do té míry, že sborové prostory někdy nestačí, kazatelské stanice se stále více umenšují, až v roce 1995 na obou místech ustávají bohoslužby pro neúčast úplně. Na tom nezměnil nic ani konec totalitního režimu v roce 1989, kdy ani celkově nebyl zaznamenán podstatný příliv nových členů. Otevřely se však nové možnosti: někteří členové sboru začínají pracovat i ve veřejném životě, sbor sám se dostává do širšího povědomí modřanské obce a navazuje kontakty i do zahraničí (zejména Německo, posléze pak Dánsko a Švýcarsko).

Počátkem roku 1993 odchází vikář Pavel Klinecký a sbor si volí nového duchovního, faráře Zvonimíra Šorma. Stejně tak se mění i kurátoři: funkci přebírá Ing. Petr Kraus, CSc. Zároveň sbor podniká i generální opravu sborového domu a o dva roky později rozšiřuje kvůli nedostatku místa při bohoslužbách i modlitebnu. I když je sbor kartotéčně malý (přes 250 členů), je přesto velice živým a otevřeným společenstvím všech věkových kategorií.                      Zvonimír Šorm

 

 

 

 

 

Církev v proměnách času: 1918-1968  

Sborník k 50. výročí spojení českobratrské církve evangelické

vydavatel: ÚCN, 1969, stran 313 

 

     


 

 

stručný nástin historie sboru 

 

 

 

 

 

Počátky sborové práce v Modřanech spadají do roku 1936, kdy se začaly konat pravidelné bohoslužby navždy spojené s bratrem farářem Jaroslavem Dobiášem, administrátorem nuselského farního sboru. Koncem roku 1942 byla v Modřanech utvořena sdružená kazatelská stanice společně s kazatelskou stanici v sousedním Braníku.

Po válce, v prosinci 1946, již byla modřanská kazatelská stanice změněna na filiální sbor. Po celou dobu zde působili nuselští vikáři. V roce 1948 sbor získal vilu v Roháčově ulici, (dnes Písková) formou konfiskátu, v roce 1951 zakoupením. Bohužel byl dům zatížen břemenem nájemníka, který odešel až v roce 1983  

V květnu 1956 byl modřanský sbor vyhlášen jako farní s kazatelskými stanicemi na Zbraslavi a Jílovém u Prahy, které byly roku 1995 zrušeny.

 

Během roku 2005 a 2006 proběhla po následcích povodně (500-leté vody v Praze) větší rekonstrukce sborového domu. Jde nejen o rozšíření modlitebny, ale o celkovou rekonstrukci rozvodů vody, elektriky, plynu i odpadů vč. farního bytu.
Finančně byla rekonstrukce zajištěna nezištnými, štědrými dary jednotlivců nejen ze sboru, ale i ze zahraničí, grantem hl. města Prahy, pomocí nadací ze zahraničí HEKS a GAW a v neposlední řadě i pomocí bratrských sborů z Něměcka, Švýcarska a Anglie a dalších…Ukončení rekonstrukce roku 2006 bylo pak trojnásobnou oslavou:

1. 70-letého výročí počátků sborové práce v Modřanech – od roku 1936;

2. 60-leté výročí filiálního sboru – v roce 1946;

3. 50-leté výročí farního sboru – v roce 1956.

 

 

 

 

 

 

sborový dům po rekonstrukci /obrazem